Všeobecné podmínky - Moje uklízečka

Všeobecné podmínky

info@mojeuklizecka.cz
  |  
+420 730 588 488

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke „Smlouvě o zajištění úklidových služeb“

I. Výklad pojmů a užívaných zkratek

 • Moje uklízečka: Obchodní společnost VT Service s.r.o.,Šátalská 204/21, Libuš, 142 00 Praha 4
  IČ: 25065530
  DIČ: CZ25065530
  Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 465
 • KLIENT: Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k právnímu jednání a která uzavřela s Moje uklízečka smlouvu o zajištění úklidových prací.
 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ: Formulář umístěný na webových stránkách www.mojeuklizecka.cz, prostřednictvím něhož Klient poptává provedení úklidových prací ze strany Moje uklízečka ve vymezených úklidových prostorách.
 • ÚKLIDOVÉ PRÁCE: Dílo, které je předmětem smlouvy, jedná se o poskytované služby na základě objednávky Klienta. Rozsah Úklidových prací je vymezen objednávkou Klienta. Mezi základní nabízené služby patří: jednorázový, pravidelný úklid interiérů, generální úklid domácností, kancelářských prostor a ostatních nebytových prostor, úklid soukromých či společných prostor.
 • ÚKLIDOVÉ PROSTORY: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem Úklidových prací a ve kterých má Moje uklízečka úklidové práce vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění Smlouvy nezbytné.
 • SPECIFIKACE ÚKLIDOVÝCH PRACÍ: Strukturovaná příloha nabídky Úklidových prací zpracované dle objednávky Klienta učiněné prostřednictvím Objednávkového formuláře, jejímž obsahem je zejména místo plnění Úklidových prací, jejich frekvence, rozsah a druh poskytovaných služeb. Specifikace úklidových prací tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY: Čistící a desinfekční prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací.
 • PRACOVNÍK: Zaměstnanec či jiná fyzická osoba v obdobném poměru zmocněná Moje uklízečka k výkonu Úklidových prací.
 • ÚKLIDOVÝ DEN: Sjednaná doba, ve které jsou Pracovníkem prováděny Úklidové práce.
 • CENÍK: Orientační ceník úklidových prací, popř. dalších služeb a materiálu zveřejněný na webových stránkách www.mojeuklizecka.cz

II. Objednávka a uzavření smlouvy o zajištění úklidových služeb

K uzavření Smlouvy dochází postupem, kdy Klient prostřednictvím Objednávkového formuláře, Emailu či telefonicky objednává Úklidové práce v Úklidových prostorách. Každá objednávka učiněná prostřednictvím Objednávkového formuláře je ze strany Moje uklízečka bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové komunikace. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového kontaktu o dostupnosti služeb, a to nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu dnů pracovního klidu budou vyřízeny bezodkladně nejbližší pracovní den. Klientovi je s informací o dostupnosti služeb zaslána nabídka, včetně návrhu předpokládané kalkulace ceny Úklidových prací určené odhadem dle poptávaného rozsahu Úklidových prací, společně se Specifikací úklidových prací.

 • Odešle-li Klient objednávkový formulář umístěný na webových stránkách, odešle poptávku na uvedený email či kontaktuje společnost telefonicky a aktivně proklikem v k tomu určeném poli Objednávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že souhlasí s těmito VOP. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit objednávku 48 hodin před Úklidovým dnem. Pozdější zrušení se řídí storno podmínkami, uvedenými ve VOP odstavec IV.
 • K uzavření Smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou emailové odpovědi ze strany Klienta v návaznosti na obdrženou emailovou informaci o dostupnosti služeb spolu se Specifikací úklidových prací. Nejpozději je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy Moje uklízečka začne provádět Úklidové práce.
 • Okamžikem uzavření Smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající.

¨

III. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

 • Předmětem Smlouvy je závazek Moje uklízečka k výkonu díla provádět pro Klienta dohodnuté Úklidové práce v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.
 • Předmětem Smlouvy není dodávka čistících a úklidových prostředků není-li dohodnuto jinak, tyto je povinen poskytovat Pracovníkovi Klient. V případě porušení povinnost zajistit dostatečné množství těchto prostředků tak, aby nebylo narušeno plnění dle Smlouvy, je Moje uklízečka oprávněno dodat úklidové prostředky v nezbytném množství a odpovídající kvalitě a účtovat je za podmínek uvedených v Ceníku. Bylo-li dohodnuto, že je předmětem Smlouvy též dodávka čistících a úklidových prostředků a pomůcek, bude účtována též cena dodaných úklidových prostředků dle Ceníku.
 • Moje uklízečka započne s výkonem Úklidových prací dnem sjednaným ve Smlouvě. Úklidové práce jsou prováděny na dohodnutém místě a čase s frekvencí uvedenou ve Specifikaci úklidových prací.
 • Tato Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Úklidových prací dle Smlouvy. V případě pravidelného zajišťování úklidu na dobu neurčitou.

IV. Cena prací, účtování prací, platební podmínky

 • Cena úklidových prací byla stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v nabídce zaslané Klientovi prostřednictvím emailové komunikace, cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaných Úklidových prací v případě běžného znečištění Úklidových prostor. Takto stanovená cena je ze strany Moje uklízečka stanovena dle typu objednaných služeb a velikosti prostoru na který byla kalkulována doba provádění prací. Stanovená cena může být jednostranně Moje uklízečka změněna dle reálné náročnosti Úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude Klient vždy upozorněn předem. Pokud Klient navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.
 • Podkladem pro účtování Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí Úklidový prací vždy bezodkladně po skončení prací v daném Úklidovém dni a stvrdit svým podpisem Výkaz práce předložený Pracovníkem. V případě nepřítomnosti Klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně Moje uklízečka k potvrzení Výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a Klientovi předané. K odpracovaným hodinám bude připočten i čas Pracovníka strávený na cestě, jehož hodinové vyčíslení bude stanoveno ve Smlouvě, popř. poplatek za dopravu dle Ceníku.
 • Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené Klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě, nad rámec Specifikace úklidových prací.
 • Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných Úklidových prací dle Specifikace úklidových prací mohou být v návaznosti na potřeby Klienta a provozní možnosti Moje uklízečka  měněny formou dodatku ke Smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty.
 • Pokud Klient nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 48 hodin před započetím Úklidového dne, bude Moje uklízečka účtovat Klientovi 100 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Při zrušení úklidu více jak 48 hodin před plánovaným úklidem a vracení zálohové platby budou účtovány penále ve výši 60,- Kč. Pokud však konec lhůty před započetím cesty Pracovníka připadá na den pracovního klidu, je nutno zrušení Úklidových prací v daném Úklidovém dni učinit nejpozději do 14:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu sjednanému termínu.
 • V případě jednorázové objednávky nebo prvního poskytnutí Úklidových prací se zavazuje Klient realizovat platbu ihned po ukončení Úklidových prací, a to v hotovosti oproti vystavenému daňovému dokladu. V případě pravidelných Úklidových služeb jednou v týdnu či jednou za dva týdny dle dohodnutých podmínek mezi Klientem a Moje uklízečka je podkladem pro placení ceny za poskytované služby elektronická faktura – daňový doklad, vystavený po provedeném plnění a zaslaný na emailovou adresu sdělenou v Objednávkovém formuláři. Klient tímto souhlasí s elektronickou podobou fakturace. Nesouhlasí-li Klient s elektronickou podobou fakturace je povinen to Moje uklízečka sdělit do tří (3) pracovních dnů od obdržení prvního elektronického dokladu, v takovém případě mu bude vytištěná faktura zaslána poštou na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě. Daňový doklad bude vystaven v měsíčním režimu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce se splatností do pěti (5) dnů počínaje dnem vystavení příslušného dokladu. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě žádosti Klienta a tato skutečnost a přesné podmínky budou zapsány ve Specifikaci úklidových prací.
 • Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit Moje uklízečka smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení bude Klientovi zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 100,-Kč bez DPH – tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky právním zástupcem bude Klientovi účtováno 1.000,-Kč bez DPH.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Klient je povinen zejména:

 • před začátkem Úklidových prací podepsat čestné prohlášení:
 1. Není pozitivní na Covid 19 a nemá příznaky této nemoci.
 2. Že se za posledních 10 dní vědomě nesetkal s osobou nakaženou Covid 19
 3. Není v karanténě kvůli setkání s osobou nakaženou Covid 19

Pokud klient odmítne čestné prohlášení podepsat má pracovník Moje uklízečka právo objednané Úklidové práce zrušit a Moje uklízečka má právo na zaplacení 100% částky.

 • poskytovat Moje Uklízečka v rámci provádění Úklidových prací bezúplatně vodu a elektrickou energii, čistící a úklidové prostředky a pomůcky. Klient je odpovědný za to, že všechny Úklidové prostředky a pomůcky budou pro výkon úklidových prací vhodné.

V případě, že Klient požaduje užití speciálních Úklidových prostředků na nestandardní povrchy a zařízení, je povinen Moje uklízečka písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření dané plochy, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese Moje Uklízečka žádnou odpovědnost za případné poškození povrchů a zařízení Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky

 • zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace.
 • zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Klient povinen Zhotoviteli nejpozději do šesti (6) dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).
 • udržovat vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu.
 • seznámit Pracovníka s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách, se všemi Úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s tímto je Klient povinen písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese Moje Uklízečka žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky Pracovníkem v důsledku
 • určit místo, kam je Moje uklízečka oprávněno odkládat odpad.

Moje uklízečka je povinna:

 • provést Úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále je povinen provést další Úklidové práce v rozsahu a způsobem, které si písemně odsouhlasili v průběhu trvání Smlouvy.
 • nevyčerpané Úklidové prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku Klienta, použité k výkonu Úklidových prací vrátit po skončení práce Klientovi, nebo je zanechat na místě k tomu Klientem určeném, zpravidla na místě, kde se u Klienta nacházejí běžně či kde je Klient zanechává Pracovníkovi.
 • dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci Úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Klienta informovat. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není Moje uklízečka oprávněna tyto nevykonané práce účtovat.
 • nepoužívat jakékoli zařízení náležející do majetku Klienta k jiným než Smlouvou vymezeným činnostem. K tomu je povinen zavázat i své Pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s Klientem a v případě neobvyklých náhlých událostí.
 • odkládat odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, jen na místo určené Klientem.

VI. Reklamace a odpovědnost za škodu

 • Zjištěné nedostatky při provádění Úklidových prací je Klient povinen uplatnit ihned při ukončení úklidových prací nebo písemnou reklamací učiněnou bezprostředně po ukončení Úklidových prací, nejpozději však do 24 hodin od provedení Úklidových prací ve sjednaném termínu. Klient je povinen přiložit k reklamaci pořízenou fotodokumentaci, prokazující vadné plnění ze strany Pracovníka Moje uklízečka. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí Moje uklízečka následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do dvou pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Klientem.
 • V případě, že Klient vyjádří opakovaně (tj. dvakrát a více) nespokojenost s kvalitou či rozsahem poskytnuté služby a jeho stížnost bude směřovat proti osobě Pracovníka, který práce provádí, Moje uklízečka přistoupí k nahrazení tohoto Pracovníka jiným Pracovníkem.
 • Zhotovitel odpovídá Klientovi za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním Smlouvy. V případě zjištění škody je Objednatel o tom povinen neprodleně písemně informovat Moje uklízečka a svoje tvrzení doložit; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 24 hodin od ukončení Úklidových prací. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené rozsahu vzniklé škody, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění, nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení vzniklé škody. K oznámení o vzniku škody podanému Klientem po uplynutí stanovené lhůty nebude přihlédnuto. Klient je povinen poskytnout Moje uklízečka veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností.
 • Moje uklízečka neodpovídá za škody vzniklé při čištění skvrn na kobercích, oblečení, aj. v případě, že Klient neoznámil Moje uklízečka či Pracovníkovi písemně původ skvrny, popř. druh znečištění, pokud škoda byla způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného přípravku, kterému mohlo být oznámením Klienta zabráněno.
 • Pro případy své odpovědnosti za škodu je Moje uklízečka pojištěna do výše 10 000 000 Kč, smluvní strany nepředpokládají v rámci plnění dle této Smlouvy škodu vyšší.

VII. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení

 • Smlouva, není-li v ní uvedeno jinak, se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a její běh počíná prvním (1.) dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty bude úhrada za Úklidové práce splatná bezprostředně po každém jejich ukončení, a to v hotovosti přímo k rukám Pracovníka. Pokud k úhradě nedojde, má Moje uklízečka právo uplatnit okamžité odstoupení od Smlouvy, čímž nezaniká jeho právo na úhradu provedené práce.
 • Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy tehdy, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, která Smlouvu porušila.
 • Pro případ prodlení Klienta s placením Úklidových služeb o více než 14 dní si Moje uklízečka vyhrazuje právo na přerušení plnění, ke kterému se zavázal ve Smlouvě, až do doby připsání dlužné částky na jeho účet. Moje uklízečka je oprávněna z tohoto důvodu okamžitě jednostranně od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Klientovi. Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od smlouvy lze odvolat se souhlasem zákazníka. Moje uklízečka nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody v období, kdy je Klient v prodlení se zaplacením dlužné částky.
 • Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran za podmínky, že žádná ze smluvních stran nemá ke dni ukončení smlouvy vůči druhé smluvní straně nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky z této Smlouvy vyplývající.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.    
 • Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami sjednanými v této Smlouvě.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Smlouvy učiněné v tento den a později.
 • Jakékoliv změny Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak.
 • Moje uklízečka je oprávněna jednostranně v přiměřeném rozsahu znění VOP změnit. Tuto změnu je Moje uklízečka povinna oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu písemně, a to i elektronicky. Klient je oprávněn takto oznámenou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po marném uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy. V případě, že zákazník odmítne ve stanovené lhůtě změnu VOP, je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. VII těchto VOP.